Νέα Αναζήτηση Νέα
 Αναζήτηση 
    Βοήθεια - ανοίγει σε νέο παράθυρο Βοήθεια 
 


Error in Tcl script in line 284
can't read "targets(83.212.174.75:210/ADVANCEtjhlt"'csn)": no such element in array while executing "lindex $targets($host)..." invoked from within "set fields [lindex $targets($host)..." (procedure "start-scan" line 135) invoked from within "start-scan $scanNo $targetNo 0 {} {}" invoked from within "if {[egw_form] != ""} { set hist($nextSetNo,$targetNo,idAuthentication) \ $hist($setNo,$targetNo,idAuthentication) set his ..."
wsh error Couldn't execute script search.egw